Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Speak UP!. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Speak UP! is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van de Speak UP!, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Speak UP! is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Speak UP! niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Speak UP! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derde. Speak UP! is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.