Introductie

 

Algemene Voorwaarden
Dit document bevat de tekst van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Speak UP! en zijn tegenpartijen.

1. Speak UP!
Speak UP!, dossiernummer Kamer van Koophandel Amsterdam; 75055988. Het bedrijf heeft zijn kantoor in Haarlem, Botermarkt 9F, 2011XL. Het bedrijf wordt in deze voorwaarden aangeduid als Speak UP!.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de creatie, inhoud en uitvoering van alle overeenkomsten tussen Speak UP! en hun tegenpartijen. Verdere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens Speak UP! bindt ze alleen als ze door hen schriftelijk zijn bevestigd. Ingeval van een conflict, sluiten deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden - van welke aard dan ook - van de andere partij uit.

3. Realisatie van de afspraken
Overeenkomsten tussen Speak UP! en de andere partij ontstaat door het ondertekenen van het juiste citaat of registratieformulier door de andere partij, of door (her) bevestiging van de registratie van de andere partij door Speak UP!. Dit is zowel schriftelijk als per e-mail mogelijk.

4A. Annulering of opschorting van opdrachten: training
Bij annulering of opschorting van een overeengekomen opdracht door de opdrachtgever zijn er geen kosten gemoeid tot een maand voor aanvang van de uitvoering van deze opdracht. Van één maand tot 14 dagen voor aanvang van de opdracht is de klant 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan Speak UP!. In geval van annulering of opschorting na 14 dagen voor aanvang van de uitvoering van de opdracht, is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Speak UP! kan de uitvoering van een opdracht opschorten (bijvoorbeeld door ziekte van een trainer). In dat geval heeft de klant de keuze tussen de ontbinding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan op een later in onderling overleg vast te stellen datum.

4B. Annulering of opschorting van opdrachten: coaching
In geval van annulering of opschorting van een overeengekomen coachingopdracht door de klant, zullen er geen kosten ontstaan ​​tot 2 werkdagen vóór de start van de uitvoering van deze opdracht. Van twee tot één werkdag voor aanvang van de coachingopdracht is de klant 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan Speak UP!. In geval van annulering of opschorting na één werkdag voor aanvang van de coaching, is de klant de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Annulering of opschorting van de korte termijn coachingstaak kan telefonisch worden gedaan via het Speak UP! telefoon nummer. Speak UP! kan de uitvoering van een opdracht opschorten (bijvoorbeeld door ziekte van een coach). In dat geval heeft de klant de keuze tussen de ontbinding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan op een later in onderling overleg vast te stellen datum.

4C. Annulering of opschorting deelname aan Speak UP!

In geval van annulering of opschorting van een overeengekomen deelname aan Speak UP! door de klant, zullen er geen kosten ontstaan tot een maand voor aanvang van de Speak UP! sprekers-workshop en het daaropvolgende Speak UP! evenement. Van één maand tot 14 dagen voor aanvang van de Speak UP! sprekers-workshop  is de klant 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan Speak UP!. In geval van annulering of opschorting na 14 dagen voor aanvang van de Speak UP! sprekers-workshop, is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Speak UP! kan de uitvoering van het Speak UP! evenement opschorten (bijvoorbeeld door ziekte van het productieteam, cameraman, DJ). In dat geval heeft de klant de keuze tussen de ontbinding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan op een later in onderling overleg vast te stellen datum. De afdracht van de kosten voor het bijwonen van de Speak UP! sprekers-workshop blijven echter gehandhaafd tenzij deze door de organisatie is geannuleerd en daarmee is komen te vervallen.

5. Vervanging

In de plaats stelling of vervanging door de klant of Speak UP! wordt toegestaan, tenzij de opdracht zo persoonlijk van aard is dat deze hier geen verband mee houdt.

6. Prijzen
De overeengekomen prijs per opdracht, dag (deel) of uur, is exclusief BTW, onkosten en reis- en verblijfkosten, tenzij anders is overeengekomen. Overeengekomen aanpassingskosten worden verrekend op basis van de werkelijke kosten.

7. Betaling en incasso
Een betalingstermijn van 14 dagen is van toepassing op alle facturen van Speak UP!, tenzij anders vermeld. Indien betaling niet plaatsvindt na ingebrekestelling, zal de opdrachtgever de wettelijke rente ex. Artikel 6: 119a van het Burgerlijk Wetboek in rekening gebracht krijgen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het overeengekomen bedrag met een minimum van € 150.

8. Vertrouwelijkheid van intellectuele eigendom
Beide partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst ontvangen. Zij behouden intellectueel eigendom op alle adviezen, werken, documenten, concepten, audiovisuele producten en diensten van Speak UP !. De klant mag de vervoerders waarop deze eigendom betrekking heeft alleen voor het doel en de gelegenheid waarvoor ze zijn verstrekt door Speak UP ! gebruiken. Alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Speak UP! mogen de media worden gekopieerd, openbaar gemaakt of verspreid worden door de klant.

8A. Auteursrecht van intellectuele eigendom
De gefilmde / gefotografeerde deelnemer / deelnemer / persoon verklaart op de hoogte te zijn dat foto's of video-opnamen worden gemaakt op de genoemde datum/data waarop hij / zij mogelijk wordt herkend en gaat daarom onvoorwaardelijk akkoord met het afstand doen van alle auteursrechten met betrekking tot deze beelden stilstaand of bewegend aan Speak UP!. Verder erkent de gefotografeerde / gefilmde persoon het voorrecht dat Speak UP! heeft om van de daadwerkelijke opname stil of in beweging af te wijken, of deze aan te vullen en / of te wijzigen.

9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Speak UP! voor schade aan de opdrachtgever als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het overeengekomen bedrag onder de opdracht, tot een maximum van

€ 5.000,- per opdracht. Speak UP! is niet aansprakelijk voor gevolgschade. 

10. Informatievoorziening klanten 

Speak UP! communiceert maandelijks met haar bestaande klanten middels een mailing dan wel via social media, welke updates van bestaande dienstverlening bevat, inclusief inhoudelijk aanvullende informatie voor (oud)deelnemers. Men is in de gelegenheid zichzelf daar op elk moment voor in- en uit te schrijven. 

11. Privacy 

In onze Privacy Verklaring staat helder uiteengezet, hoe wij als organisatie omgaan met gegevens. Deze Privacy Verklaring is te lezen en downloaden op: www.speakupsprekers.nl/privacy 

Speak UP! Botermarkt 9F • 2011XL • Haarlem 

KVK 75055988 • BTW NL002078553B31 • IBAN NL57INGB0009412941 www.speakupsprekers.nl 

12. Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter 

Op alle met Speak UP! gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt ten allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij – indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen – zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de rechtbank Haarlem bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen. 

13. Uitzonderlijke situaties 

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden 

Speak UP! Botermarkt 9F • 2011XL • Haarlem 

KVK 75055988 • BTW NL002078553B31 • IBAN NL57INGB0009412941 www.speakupsprekers.nl