Quitclaim

Bedankt dat je deelneemt aan Speak UP! Als je herkenbaar in beeld komt in zowel stilstaand als bewegend-beeld, willen we je vragen om daarvoor toestemming te geven door deze quitclaim te accorderen dan wel in te vullen en te ondertekenen. Ben je nog geen achttien, vraag dan of een ouder of verzorger dat voor je doet. We sturen meteen een kopie naar je mailbox.

 

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Geboortedatum

E-mail

Opnamedatum

hierna te noemen “de gefilmde persoon” en Speak UP! Botermarkt 9F, 2011 XL Haarlem, verklaren hierbij te zijn overeengekomen als volgt:

1. De gefilmde persoon verklaart op de hoogte te zijn dat op genoemde event datum foto's dan wel video opnames worden gemaakt  waar hij/zij wellicht herkenbaar in voorkomt en gaat daarmee onvoorwaardelijk akkoord. Speak UP!  heeft het recht om van het idee af te wijken, dan wel deze aan te vullen en/of te wijzigen.

2. De gefilmde persoon verleent hierbij aan Speak UP! onvoorwaardelijk het recht en de toestemming om van zijn/haar prestatie in het kader van bovengenoemde video opnamen te (doen) maken, deze openbaar te maken, al dan niet in bewerkte vorm, te reproduceren, af te leveren of anderszins te verspreiden of in het verkeer te brengen, dan wel voor die doeleinden aan te bieden of in voorraad te hebben, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, dan wel anderszins te exploiteren op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend.

3. Dat de rechten die voortvloeien uit de medewerking, waaronder eventuele Auteursrechten en Naburig Rechten bij deze volledig worden overgedragen aan Speak UP!.

4. De gefotografeerde dan wel gefilmde persoon gaat ermee akkoord dat hij/zij voor deze opnamen van Speak UP! geen financiële vergoeding ontvangt.

5. De gefilmde persoon verklaart door ondertekening van deze overeenkomst dat hij/zij op grond van het karakter en de aard van de foto's/ video alsmede de aard van het Speak UP! event, goed en toereikend is voorgelicht en verklaart zich hiermee akkoord.

Datum

Voor akkoord:
Indien minderjarig naam ouder of voogd:

Handtekening (gebruik de muis of je vinger):